ข้อกำหนดและเงื่อนไข

กรุณาอ่านข้อกำหนดการใช้งานด้านล่างก่อนใช้งานเว็บไซต์นี้การใช้งานเว็บไซต์นี้แสดงถึงการยอมรับและการยินยอมในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่าง https://market.webconnection.asia เว็บไซต์ (“เว็บไซต์”) มีการจัดการโดยบริษัท “เว็บ คอนเน็คชั่น จำกัด (“เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) เมื่อคุณเข้าและ/หรือใช้เว็บไซต์ คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและเข้าใจ และตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดการใช้งานที่ระบุไว้ด้านล่างและข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลที่เป็นความลับและคำถามที่พบบ่อย อันเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของข้อกำหนดการใช้งาน (“ข้อกำหนด”) คุณต้องมีอายุอย่างน้อยสิบแปด (18) ปีบริบูรณ์ จึงจะสามารถใช้เว็บไซต์นี้ได้ โปรดทราบว่าเราอาจทำการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม และลบข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อกำหนดจะต้องมีการอ่านอย่างสม่ำเสมอ การดำเนินการใช้เว็บไซต์หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้ ผู้เข้าชม ผู้ใช้ หรือผู้ใช้ที่ลงทะเบียน (“คุณ” หรือ “ผู้ใช้”) ตกลงและยอมรับการเปลี่ยนแปลง หากคุณใช้บริการอื่นใดๆ ของเรา การใช้งานของคุณจะเป็นไปตามการยินยอมปฏิบัติและการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับบริการดังกล่าว


2. การยกเลิก

2.1. เมื่อคุณทำการจองหรือทำการสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ รวมทั้งนโยบายเกี่ยวกับการยกเลิกและ/หรือกรณีที่ไม่มี หรือที่เกี่ยวกับการคำขอพิเศษของคุณซึ่งอาจส่งให้กับผู้ขาย Web Connection จะไม่รับผิดชอบสำหรับการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่มีการตกลงกันระหว่างผู้ขายและผู้ใช้ หรือที่เป็นไปตามคำร้องขอของผู้ใช้ ดังนั้นโปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ขายอย่างระมัดระวัง
2.2. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกของผู้ใช้ที่ได้ดำเนินการแล้ว Web Connection อาจทำการระงับหรือเก็บส่วนหนึ่งของจำนวนเงินที่จ่ายไป เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิก


3. คำขอพิเศษ

3.1. ในกรณีที่มีคำขอพิเศษใดๆ เกี่ยวกับการจอง (ตัวอย่างเช่น: ห้องพักต้องสามารถเข้าถึงด้วยรถเข็นคนพิการได้ง่าย หรือบริการรถเข็น ในช่วงระหว่างการส่งมอบตั๋ว การเปลี่ยนชื่อ การเปลี่ยนแปลงวัน การใส่ข้อมูล “การสะสมไมล์” หรือ เทียบเท่า) ผู้ใช้สามารถเพิ่มคำขอเมื่อทำการจองบนเว็บไซต์หรือติดต่อผู้ขายโดยตรง (ตามความเหมาะสม) คำขอจะได้รับการดูแลขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ขายและ Web Connection ตามความพร้อมและปัจจัยอื่นๆ
3.2. หากมีการเปลี่ยนแปลงตารางบิน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเปลี่ยนแปลงวันที่ เส้นทางบิน และ/หรือ ผู้โดยสาร) โดยผู้ใช้ Web Connection ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองใดๆ ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการเปลี่ยนตารางบินในกรณีที่การจองเดิมไม่สามารถใช้งานได้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีที่ตั๋วถูกใช้หรือได้รับการคืนเงินแล้ว)


4. คำแนะนำการเดินทาง

4.1. การแสดงจุดหมายปลายทางของ Web Connection ไม่ได้หมายความว่า Web Connection แสดงหรือรับประกันว่าการเดินทางไปยังจุดหมายดังกล่าว เป็นสิ่งที่แนะนำหรือปลอดจากความเสี่ยง และ Web Connection จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางดังกล่าว ไม่ว่าสถานการณ์ใดก็ตาม Web Connection จะไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางหรือการเข้าพักของคุณ คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการเลือกการเดินทาง เส้นทางการเดินทาง และปลายทาง สำหรับระยะเวลาทั้งหมดของการเดินทางของคุณ Web Connection จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นเมื่อคุณไม่มีเอกสารการเดินทางที่จำเป็น เช่น หนังสือเดินทางของคุณ
4.2. หากคุณซื้อตั๋วแบบไป-กลับภายใต้รหัสการจองของสายการบิน (PNR) เดียวกัน ต้องใช้ทั้งตั๋วขาไปและขากลับ ตามที่ได้ระบุไว้ในตั๋วอิเล็กทรอนิกส์จาก Web Connection หากใช้ (1) เพียงตั๋วขาไปหรือขากลับ หรือ (2) เพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของตั๋วแบบไป-กลับ อาจทำให้ตั๋วอีกใบใช้งานไม่ได้หรือไม่สามารถขอคืนเงินได้ Web Connection จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่ตามมาใดๆ ที่เกิดจากการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้


5. การจัดอันดับ

5.1. การจัดอันดับที่แสดงบนเว็บไซต์ ถือว่าเป็นการให้ข้อมูลสำหรับผู้ใช้เท่านั้น การจัดอันดับที่มีอยู่แล้วนั้น เป็นไปตามข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลที่สาม เช่น ผู้จัดจำหน่าย ผู้ใช้ หรือเว็บไซต์แสดงความเห็นอื่นๆ เราไม่ทำการตรวจสอบคะแนนที่ได้รับ ดังนั้นเราจึงไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องของคะแนนที่มีอยู่ เราปฏิเสธการเรียกร้อง ความสูญเสีย หรือความรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวกับการจัดอันดับที่แสดงบนเว็บไซต์ไว้ ณ ที่นี้


6. ราคาและการส่งเสริมการขาย

6.1. เราอาจเสนอราคาที่ต่ำกว่าและ/หรือข้อมูลส่งเสริมการขายเป็นครั้งคราว โปรดทราบว่าราคาเหล่านี้อาจมีเงื่อนไขและข้อกำหนดที่แตกต่าง ตัวอย่างเช่น การจองและนโยบายการคืนเงิน


7. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและการคืนเงิน

7.1. ราคาแต่ละราคาที่ระบุไว้บนเว็บไซต์จะมาพร้อมเงื่อนไขเฉพาะ และราคาเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความพร้อมของการจอง ระยะเวลาที่ทำการจอง และ/หรือ จำนวนของสินค้า ราคาที่มีอาจรวมภาษีและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ อีก แต่ในบางสถานการณ์ก็อาจไม่รวมภาษีและค่าบริการ ผู้ใช้ยอมรับว่าพวกเขามีความรับผิดชอบในการตรวจสอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะต้องจ่ายและข้อกำหนดและรายละเอียดอื่นๆ ในอีเมลยืนยันที่ส่งให้กับผู้ใช้ ผู้ใช้จะต้องตรวจสอบการจองบนแบบฟอร์มการจอง ผู้ใช้สามารถยกเลิกการจองในเวลาใดก็ได้ ก่อนที่จะมีการยืนยันขั้นสุดท้าย ราคาที่แสดงจะมีรายละเอียดเพื่อให้ผู้ใช้สามารถดูจำนวนเงินที่จะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิต หรือค่าธรรมเนียมระหว่างธนาคารที่เรียกเก็บสำหรับค่าจัดส่งจะคิดกับผู้ใช้ หากยังมีส่วนขาดในจำนวนที่ต้องชำระ Web Connection สามารถส่งอีเมลแจ้งเตือนจำนวนเงินที่ขาดที่ต้องทำการชำระแก่ผู้ใช้ ในกรณีที่ผู้ใช้ยกเลิกการจองก่อนทำการชำระเงินในส่วนที่ขาด Web Connection มีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาการคืนเงิน ในจำนวนที่ชำระมาแล้วหรือจำนวนหลังจากที่ได้ทำการหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับ Web Connection อันเป็นผลจากการที่ผู้ใช้ไม่ชำระเงินค่าใช้จ่ายที่ขาดอยู่เหล่านี้ตามกระบวนการที่กำหนดโดย Web Connection หากผู้ใช้มีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการบริการ ผู้ใช้สามารถติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ Web Connection (ในระหว่างเวลาทำการของฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งกำหนดโดย Web Connection) สำหรับการยกเลิกการจองอื่นๆ โดยเป็นไปตามสิทธิ์ที่บังคับใช้ที่คุณอาจมีตามกฎหมายรวมถึงตามนโยบายของ Web Connection และสายการบิน/ผู้ให้บริการ Web Connection จะดำเนินการตรวจสอบและยืนยันการจองที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะคืนเงินในจำนวนที่คุณได้ทำการชำระไป โดยการคืนเงินจะไม่รวมค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่เกิดจาก Web Connection ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าดำเนินการและค่าบริการ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างธนาคาร ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต เป็นต้น (“ยอดเงินคืน“) เมื่อ Web Connection ยืนยันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะโอนเงินคืนให้คุณก่อนในรูปแบบของเวาเชอร์อิเล็กทรอนิกส์ (เช่น คูปองส่วนลด Web Connection คะแนนสะสม Web Connection และ/หรือเวาเชอร์การเดินทาง (Travel Voucher) จากสายการบิน/ผู้ให้บริการ)

7.2. Web Connection จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการยกเลิกการออกตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ ที่เกิดจากการที่ผู้ใช้โอนจำนวนเงินที่ไม่ถูกต้อง การโอนใดๆ ที่ทำเกินกำหนดเวลาสำหรับโอน จะมีผลให้เกิดการยกเลิกการสำจอง คุณต้องใช้ตู้เอทีเอ็มสำหรับการโอนระหว่างธนาคารเพื่อความรวดเร็ว หลังจากเสร็จสิ้นการโอนระหว่างธนาคาร กรุณายืนยันการชำระเงินของคุณโดยการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการยืนยันการชำระเงิน


8. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากทางโรงแรม

8.1. โปรดทราบว่าราคาสำหรับการจองโรงแรมผ่านเว็บไซต์ของเราทั้งหมด (“ราคาโรงแรม”) ขึ้นอยู่กับการเลือกของคุณ เช่น ช่วงเวลาในการเข้าพัก และจำนวนผู้เข้าพัก นอกเหนือจากที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น อัตราการจองห้องพักโรงแรมคืออัตราต่อห้องและต่อคืน คุณมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบว่าการเลือกของคุณและการร้องขอหรือการบริการเพิ่มเติมใดๆ ถูกแสดงไว้ในราคาที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์ (เช่น ข้อมูลของโรงแรมที่ให้ก่อนการยืนยันการจองขั้นสุดท้าย) และ/หรือในอีเมลหรือคูปองยืนยันการจอง อาหารเช้ามักจะไม่รวมอยู๋ในราคา ยกเว้นหากระบุไว้เป็นอย่างอื่น ค่าธรรมเนียมรีสอร์ทโรงแรมและค่าใช้จ่ายบังคับอื่นๆ (ดูรายละเอียดด้านล่าง) และภาษีท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายสำหรับนักท่องเที่ยวหรือการเข้าพัก (ถ้ามี) จะต้องทำการชำระโดยคุณ และจะไม่นำมารวมในราคาโรงแรมยกเว้นหาก ระบุไว้เป็นอย่างอื่น คุณมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบคำอธิบายหรือนโยบายใดๆ ที่โรงแรมให้ไว้บนเว็บไซต์ การประกันภัยทุกชนิดไม่ได้รวมอยู่ในอัตรา ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น การจองห้องพักแบบมาตรฐาน คือ ห้องพักสำหรับผู้เข้าพัก 1-2 คน และจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับเตียงเสริม โรงแรมสามารถปฏิเสธที่จะยอมรับผู้เข้าพักเพิ่มเติมหากไม่ได้รับแจ้งล่วงหน้า
8.2. โปรดทราบว่าโรงแรมบางแห่งอาจคิดค่าบริการรีสอร์ท และอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (หรือสิ่งอื่นที่คล้ายคลึงกัน) สำหรับการใช้บริการบางอย่าง ค่าบริการรีสอร์ทมักจะไม่รวมอยู่ในราคาโรงแรม รายละเอียดเพิ่มเติมจะถูกรวมอยู่ในรายละเอียดของโรงแรมบนเว็บไซต์ นอกจากนี้คุณยังอาจถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายโดยตรงจากโรงแรมสำหรับสินค้าและบริการ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ค่าสาธารณูปโภค ค่าธรรมเนียมการจัดการสัมภาระ ค่าจัดส่งหนังสือพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัยในห้องพัก ค่าเดินทาง/ทัวร์ หรือค่าใช้จ่ายสำหรับการทำความสะอาดห้องพัก การคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของโรงแรม อยู่นอกเหนือการควบคุมของ Web Connection

8.2. โปรดทราบว่าโรงแรมบางแห่งอาจคิดค่าบริการรีสอร์ท และอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (หรือสิ่งอื่นที่คล้ายคลึงกัน) สำหรับการใช้บริการบางอย่าง ค่าบริการรีสอร์ทมักจะไม่รวมอยู่ในราคาโรงแรม รายละเอียดเพิ่มเติมจะถูกรวมอยู่ในรายละเอียดของโรงแรมบนเว็บไซต์ นอกจากนี้คุณยังอาจถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายโดยตรงจากโรงแรมสำหรับสินค้าและบริการ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ค่าสาธารณูปโภค ค่าธรรมเนียมการจัดการสัมภาระ ค่าจัดส่งหนังสือพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัยในห้องพัก ค่าเดินทาง/ทัวร์ หรือค่าใช้จ่ายสำหรับการทำความสะอาดห้องพัก การคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของโรงแรม อยู่นอกเหนือการควบคุมของ Web Connection

8.3. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและค่าใช้จ่ายจากการบริโภคส่วนบุคคลที่เลือกได้ (เช่นที่เกิดขึ้นระหว่างการเข้าพักในโรงแรม) มักไม่รวมอยู่ในราคาโรงแรม ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ค่าที่จอดรถ ค่าใช้จ่ายมินิบาร์ในห้องพัก ค่าโทรศัพท์ รูมเซอร์วิส ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้อาหารค่ำพิเศษ (กาล่าดินเนอร์) ค่าเช่าภาพยนตร์/ภาพยนตร์ที่เรียกดูตามต้องการ และค่าใช้จ่ายการใช้งานอินเทอร์เน็ต ในช่วงฤดูวันหยุด โรงแรมบางแห่งอาจกำหนดให้อาหารค่ำพิเศษเป็นตัวเลือกบังคับ (เช่น สำหรับปีใหม่ คริสต์มาส ตรุสจีน และโอกาสอื่นๆ) ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่รวมอยู่ในอัตราห้องพัก แต่จะปรากฏบนแบบฟอร์มการจอง โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมภายใต้ “ข้อมูลโรงแรม” “ข้อมูลที่จะเป็นต่อการจอง” “นโยบายการยกเลิกการจอง” หรือหัวข้อที่คล้ายกันบนเว็บไซต์ ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าค่าใช้จ่ายจะรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมหรือไม่ โปรดติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของเราเพื่อความชัดเจน

8.4. โรงแรมบางแห่งอาจเพิ่มค่าใช้จ่ายสำหรับการขนส่งหรือการเคลื่อนย้าย นี่คือกรณีที่พบบ่อยสำหรับการเดินทางระหว่างเกาะ (เช่น มัลดีฟส์) และเพื่อที่จะไปถึงโรงแรม การขนส่งดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำหนดของโรงแรมเสมอ และนำเสนอโดยหรือในนามของโรงแรม ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการให้บริการการขนส่งนั้น คุณยอมรับว่า Web Connection ไม่ได้จัดให้มีการขนส่งใดๆ และไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบในการให้บริการการขนส่งดังกล่าว คุณยอมรับว่า Web Connection จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ ความปลอดภัย ความถี่ หรือระดับการให้บริการของบริการขนส่ง และสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการขนส่งดังกล่าวของคุณ

8.5. ในเขตปกครองบางที่ โรงแรมอาจจะต้องทำการเก็บภาษีการเข้าพักหรือภาษีท้องถิ่นจากผู้เข้าพักโดยตรง หน่วยงานภาครัฐอาจประกาศภาษีเพิ่มเติมและอาจกำหนดให้โรงแรมจัดเก็บภาษีดังกล่าวโดยตรง คุณตกลงที่จะจ่ายภาษี/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวใดๆ ทั้งหมดกับทางโรงแรมโดยตรงเมื่อคุณทำการเช็คเอาท์ ยกเว้นระบุไว้เป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คุณไม่แน่ใจ โปรดตรวจสอบกับโรงแรมหรือฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ Web Connection เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่อาจรวมอยู่ในราคาโรงแรม


9. รายละเอียดและวิธีการชำระเงิน

9.1. การชำระเงินจะทำในจำนวนเงินและสกุลเงินตามที่ระบุไว้โดย Web Connection โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมของธนาคารหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ

9.2. Web Connection ไม่เก็บภาษีหรืออากร การจัดเก็บภาษีใดๆ ที่เกิดขึ้นจะตกเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้

9.3. การจองทุกชนิดจะต้องมีการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ทำการชำระเงิน Web Connection ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองหรือละทิ้งกระบวนการจอง

9.4. วิธีการชำระเงินรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะการโอนเงินผ่านธนาคารและบัตรเครดิต สำหรับการชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร คุณต้องมีใบเสร็จการโอนเงินผ่านธนาคารเป็นหลักฐานการชำระเงินของการจองที่ระบุไว้ในอีเมลยืนยันจาก Web Connection คุณต้องทำตามขั้นตอนที่มีอยู่ในอีเมลการยืนยัน

9.5. สำหรับวิธีการชำระเงินอื่นๆ เช่นบัตรเครดิต คุณต้องทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้โดย Web Connection และ/หรือผู้ให้บริการการชำระเงินที่เกี่ยวข้อง

9.6. หลังจากที่คุณทำการชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว Web Connection จะดำเนินการสั่งซื้อและออกหมายเลขการจอง ซึ่งจะมาพร้อมกับ:

9.6.1. หมายเลขการจอง

9.6.2. ชื่อลูกค้า

9.6.3. จำนวนการจอง

9.6.4. รายละเอียดการจอง

9.6.5. หมายเลขโทรศัพท์/เบอร์ต่อ


10. การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและการทำทุจริต

10.1. สำหรับการชำระเงินผ่านบนเว็บไซต์นี้ บัตรเครดิตของคุณจะถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายโดย Web Connection ในราคาเต็มเมื่อทำการจองและยืนยันการจอง (การคืนเงินใดๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการจอง) คุณต้องตรวจสอบรายละเอียดการจองอย่างละเอียดทุกครั้งก่อนที่จะทำการจอง Web Connection จะดำเนินการคืนเงินต่างๆ ตามที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม สำหรับการจองบางประเภท Web Connection อาจจะไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับบัตรเครดิตของคุณ แต่ต้องให้คุณชำระเงินกับผู้ขายที่เกี่ยวข้องโดยตรงและไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับบัตรเครดิตของคุณเนื่องจากคุณจะต้องทำการชำระเงินกับผู้ขายที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อที่จะปกป้องและเข้ารหัสข้อมูลบัตรเครดิตของคุณในระหว่างการส่งข้อมูลให้กับเรา เราจะใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัส เช่น Transport Layer Security (“TLS”) หรือ Secure Sockets Layer (“SSL”) สำหรับการให้บริการของเรา

10.2. ในกรณีของการทุจริตบัตรเครดิตหรือการใช้งานบัตรเครดิตของคุณที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยบุคคลที่สาม คุณต้องติดต่อธนาคารหรือผู้ออกบัตรของคุณทันที หลังจากได้ตรวจพบการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว หากคุณสงสัยว่ามีการจองที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการทุจริตโดย Web Connection คุณต้องติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของเราทันที

10.3. ในการทำการจอง คุณจะต้องมีอายุเกินสิบแปด (18) ปี และมีอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมายในการทำธุรกรรม (หรือได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองตามกฎหมาย) คุณต้องใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่คุณเป็นเจ้าของและออกในนามของคุณ พร้อมทั้งตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีจำนวนเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม คุณยอมรับความรับผิดชอบสำหรับธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดที่ทำในนามของคุณหรือในบัญชีของคุณ

10.4. คุณต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่ารายละเอียดที่คุณให้กับเราเป็นจริง ถูกต้องและแม่นยำทั้งหมด Web Connection ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับบัตรเครดิตบางประเภท Web Connection สามารถเพิ่มหรือเพิกถอนวิธีการชำระเงินอื่นๆ ตามดุลยพินิจ

10.5. ในบางกรณี เราอาจต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อการพิสูจน์และยืนยันการจองตามที่อธิบายอย่างละเอียดบนเว็บไซต์ การจองจะไม่มีการยืนยันจนกว่าคุณจะได้รับอีเมลยืนยันที่มีตั๋วอิเล็กทรอนิกส์หรือใบยืนยันการจอง และมีความเป็นไปได้ที่ผู้ขายสามารถใช้กลไกการตรวจสอบการทุจริตในระหว่างกระบวนการจอง หากเกิดการทุจริตหรือสันนิษฐานว่าจะเกิดขึ้น การจองจะไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปหรือกลายเป็นโมฆะโดยอัตโนมัติ Web Connection จะไม่รับผิดชอบใดๆ หากคุณเลือกที่จะไม่ส่งข้อมูลเพิ่มเติม การจองจะไม่แล้วเสร็จและจะกลายเป็นโมฆะ


11. สิทธิและหน้าที่

11.1. Web Connection ขอมอบสิทธิจำกัดบางอย่างแก่ผู้ใช้ (ซึ่งประกอบกันเป็น “ใบอนุญาตอย่างจำกัด”) ซึ่งไม่สามารถโอนหรือมอบหมายได้ เพื่อเข้าและใช้เว็บไซต์ภายในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากข้อกำหนดเหล่านี้ ด้วยใบอนุญาตอย่างจำกัดนี้ เรามิได้มอบสิทธิหรือใบอนุญาตอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ให้กับคุณ สิทธิหรือใบอนุญาตที่ไม่ได้มีการมอบให้อย่างชัดเจนจะถือว่าเป็นของ Web Connection หรือบุคคลที่สามที่เป็นเจ้าของใบอนุญาตดังกล่าว เนื้อหาที่มีอยู่บนเว็บไซต์ (รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของซอฟแวร์ที่ใช้ในการรองรับเนื้อหา) เป็นของ Web Connection หรือ ผู้จัดนำหน่าย และผู้ให้บริการทั้งหมด ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะผู้ขายของ Web Connection (ตามความเหมาะสม) คุณสามารถใช้เว็บไซต์เพื่อทำการสั่งซื้อ และคุณแสดงตนและรับประกันว่าคุณจะไม่ส่งคำร้องขอในการจองที่เป็นเท็จหรือที่เป็นการคาดเดา เพื่อคาดการณ์จำนวนการจองที่ว่างอยู่ ดังนั้น คุณต้องมั่นใจว่าข้อมูลการชำระเงินที่คุณให้เป็นจริงและถูกต้องทั้งหมด นอกจากนี้คุณยังรับประกันที่จะให้ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์และ/หรือรายละเอียดข้อมูลการติดต่อของคุณที่แม่นยำและถูกต้อง

11.2. ตามข้อกำหนดการใช้งานของเว็บไซต์ คุณยินยอมที่จะไม่ใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมที่นอกเหนือจากการใช้งานส่วนบุคคล หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย (ที่ต้องห้ามตามกฎหมาย) หรือกระทำการใดๆ ที่ละเมิดข้อกำหนด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Web Connection คุณตกลงที่จะไม่ปรับเปลี่ยน คัดลอก แจกจ่าย ส่ง แสดง ดำเนินการ ทำซ้ำ เผยแพร่ อนุญาต เลียนแบบ โอน ขาย หรือขายต่อข้อมูล ซอฟต์แวร์ สินค้าหรือ บริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ นอกจากนี้คุณตกลงที่จะไม่:

11.2.1. ใช้เว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Web Connection

11.2.2. เข้าถึง ตรวจสอบหรือคัดลอกเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์ โดยใช้เทคโนโลยี ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Web Connection

11.2.3. การดำเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดภาระที่ไม่สมควรบนเว็บไซต์ หรือโครงสร้างพื้นฐานของเรา

11.2.4. ทำให้เกิดการเชื่อมต่อที่สำคัญบนเว็บไซต์นี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเส้นทางการจอง) เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Web Connection

11.2.5. ขายต่อ ใช้ คัดลอก ดำเนินการเฝ้าระวัง (เช่น การใช้หรือติดตั้งโปรแกรมสไปเดอร์หรือโปรแกรมสเครป) แสดง ดาวน์โหลด หรือดำเนินการผลิตเนื้อหา ซอฟต์แวร์ สินค้า บริการ ผ่านเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ หรือวัตถุประสงค์/กิจกรรมการแข่งขัน

11.2.6. ลอกเลียนเว็บไซต์ (ผ่าน “frame” หรือ “mirror”) หรือจัดตั้งส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้บนเว็บไซต์อื่นๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร

11.2.7. ส่งประกาศที่มีการละเมิดกฎหมาย ระเบียบหรือกฎใดๆ หรือที่สามารถรองรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรืออาญากรรม ไปที่หรือผ่านทางเว็บไซต์นี้

11.2.8. ส่ง ให้การเชื่อมโยง หรือส่งประกาศที่มีเนื้อหาที่สามารถการพิจารณาว่าเป็นอันตราย หยาบคาย ลามก อนาจาร รุนแรง แบ่งแยกชนชั้น ดูถูก คุกคาม ล่วงละเมิด กดขี่ เกลียดชังหรือเป็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมในลักษณะอื่นตามดุลยพินิจของ Web Connection

11.2.9. ส่งหรือให้การเชื่อมโยงถึงประกาศที่มีคำหมิ่นประมาท ใส่ร้าย และเป็นความเท็จ

11.2.10. ส่งหรือดำเนินการประกาศที่อาจเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นๆ ของนิติบุคคลหรือบุคคล รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือ ข้อมูลหรือสิ่งพิมพ์ที่เป็นความลับ

11.2.11. ส่งประกาศที่ต้องห้ามตามกฎหมายหรือละเมิดสิทธิและภาระผูกพันที่มีอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ตามสัญญา

11.2.12. ปลอมแปลงเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใด หรือให้ข้อมูลเท็จ หรือบิดเบือนความจริงกับบุคคลหรือนิติบุคคลต่อผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง หรือปลอมตัว เพื่อจุดประสงค์ในการทำให้เกิดการเข้าใจผิด หลอกลวง หรือฉ้อโกง

11.2.13. ปรับเปลี่ยนหรือบิดเบือนข้อมูล โดยมีจุดประสงค์ที่จะปกปิดที่มาของข้อมูลที่คุณให้

11.2.14. ใช้เว็บไซต์ในลักษณะใดๆ ที่อาจทำให้เกิดความเสียหาย ปิดการใช้งาน ขัดขวาง หรือรบกวนการใช้งานของเว็บไซต์ หรือผู้ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่นๆ หรือทำให้เกิดความเสียหาย การหยุดชะงักหรือจำกัดการทำงานของซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ หรืออุปกรณ์โทรคมนาคม

11.2.15. การเข้าถึงไม่ได้รับอนุญาต หรือดำเนินการปรับเปลี่ยนโดยไม่ได้รับอนุญาตบนเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกัน บัญชีอื่นๆ ระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ผ่านการลักลอบ การขโมยรหัสผ่าน หรือสิ่งอื่นที่คล้ายคลึงกัน

11.2.16. ได้รับหรือพยายามที่จะค้นหาสื่อหรือข้อมูลใดๆ โดยวิธีการที่ไม่ได้มาโดยเจตนาจากเว็บไซต์ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะจุดหมายปลายทางอื่นๆ ที่ให้บนเว็บไซต์นี้) ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะการได้รับหรือการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคนอื่นเช่นที่อยู่อีเมล

11.2.17. มีส่วนร่วมในการกระทำที่หลอกลวง หรือการกระทำที่มีจุดมุ่งหมายที่จะเปลี่ยนแปลงเครื่องมือการค้นหาหน้าผลลัพธ์ (“SERP”) หรือดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา (“SEO”) การปฏิบัติ SEO ถือว่าผิดจรรยาบรรณหรือเป็นการทำ “สแปมเด็กซ์” ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะการปิดบัง เมตาดาต้า แท็กชื่อ ขูดเนื้อหา แผนการเชื่อมโยง Google บอมบ์ คำค้นหาข้อความ ข้อความหรือการเชื่อมโยงที่ซ่อน แผนการเชื่อมโยง ความคิดเห็นที่มีสแปมและเรื่องอื่นๆ หรือ

11.2.18. กระทำการใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์หรือเกิดความเสียหายกับไซต์ Web Connection หรือบริษัทในเครือและพนักงาน หรือชื่อเสียงของ Web Connection

11.3. นอกจากที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น เว็บไซต์ไม่ได้รับอนุญาตที่จะทำให้การเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บอื่นๆ นอกเหนือจากหน้าหลักของเว็บไซต์นี้หรือเฟรมหรือหน้าเว็บหรือสื่อที่มีอยู่ในนั้น หรือทำการเชื่อมโยงไปยังส่วนของเว็บไซต์ในรูปแบบของอีเมลที่มีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ โดยไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรโดย Web Connection

11.4. เมื่อคุณสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์นี้ คุณขอแสดงและรับประกันว่าคุณจะไม่อยู่ภายใต้ข้อห้ามหรือข้อจำกัดใดๆ ตามโปรแกรมการลงโทษใดๆ หรืออยู่ภายใต้การลงโทษใดๆ ภายใต้ระบบการป้องกันการฟอกเงินใดๆ


12. สิทธิในเนื้อหาของผู้ใช้

12.1. เมื่อคุณดำเนินการจอง คุณตกลงที่จะรับอีเมลที่มีคำเชิญให้คุณแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ขายบางราย Web Connection มีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว ในการพิจารณาว่าความคิดเห็นของคุณจะถูกนำไปแสดงหรือไม่ Web Connection สามารถแสดงความคิดเห็นของคุณ ซึ่งอาจมีข้อเสนอแนะ ระดับการบริการ และชื่อของคุณ

12.2. ในการแสดงความคิดเห็นของคุณ คุณต้องมั่นใจว่า:

12.2.1. คุณเป็นเจ้าของและมีอำนาจในการควบคุมความคิดเห็นที่คุณให้กับเว็บไซต์

12.2.2. เนื้อหาของความคิดเห็นมีความถูกต้องและไม่มีการบิดเบือน

12.2.3. การใช้งานหรือการปฏิบัติหรือการส่งเนื้อหาของความคิดเห็น ไม่ละเมิดข้อกำหนดหรือกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ คุณไม่ได้ละเมิดสิทธิใดๆ ของบุคคลที่สาม และคุณไม่ได้ก่อให้เกิดการบาดเจ็บต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

12.3. คุณต้องรับความรับผิดชอบทั้งหมดสำหรับเนื้อหาความคิดเห็นที่คุณให้หรือส่ง คุณอนุญาตให้ Web Connection ดำเนินการเมื่อมีบุคคลใดทำการละเมิดสิทธิของคุณหรือสิทธิของ Web Connection

12.4. เนื้อหาความคิดเห็นที่คุณให้จะต้องไม่ประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นความลับ และ Web Connection ไม่มีภาระผูกพันใดๆ ในการปฏิบัติต่อความคิดเห็นดังกล่าวเช่นเดียวกับข้อมูลที่เป็นความลับ Web Connection มีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เนื้อหาความคิดเห็นตามความเหมาะสม ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะการลบ ตัด ดัดแปลง หรือซ่อนจากการแสดงผล ซึ่งไม่มีผลต่อบัญญัติที่มีอยู่ในข้อกำหนดนี้ Web Connection ไม่มีภาระผูกพันในการจ่ายเงินให้กับเนื้อหาความคิดที่คุณได้ส่งเข้ามา ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะความคิดเห็นที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง ลบออก หรือตัด Web Connection จะไม่มีภาระผูกพันในการให้ รวมถึง หรือกล่าวถึงผู้เขียนหรือบุคคลที่สามอื่นๆ

12.5. ในกรณีใดๆ ก็ตาม ในเรื่องที่เกี่ยวกับเนื้อหาของความคิดเห็น คุณตกลงว่า:

12.5.1. คุณไม่ต้องการการเอ่ยถึงหรือเปิดเผยตัวตนในผลงานที่ผ่านการดัดแปลงใดๆ

12.5.2. คุณอนุญาตให้ Web Connection พนักงานของบริษัท ผู้สืบทอด และผู้รับโอน ในการทำการเผยแพร่ ใช้ ลบ ปรับเปลี่ยน ทำซ้ำ หรือใช้ประโยชน์จากการให้ความเห็น

12.5.3. คุณขอสละสิทธิใดๆ และตกลงที่จะไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ ในการแสดงความคิดเห็น

12.5.4. คุณจะชดใช้และปกป้อง Web Connection พนักงานของบริษัท บริษัทในเครือ ผู้ถือสิทธิ ผู้รับหน้าที่แทน จากการเรียกร้องใดๆ ที่เกี่ยวกับเนื้อหาของความคิดเห็น


13. ข้อจำกัดการใช้งาน

13.1. คุณตกลงที่จะไม่ใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาสำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต คุณตกลงที่จะไม่ใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์หรือเทคโนโลยีอื่นใดๆ ที่อาจขัดขวางหรือพยายามที่จะขัดขวางการทำงานของเว็บไซต์นี้ คุณตกลงที่จะไม่ใช้เว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาสำหรับวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ คุณตกลงที่จะไม่แสวงหา สร้าง ค้นหา ใช้งานหรือส่งตัวแทนอัตโนมัติหรือรูปแบบเทคโนโลยีอื่นๆ ในการเก็บรวบรวมหรือรับข้อมูลจากเว็บไซต์นี้หรือโต้ตอบกับเว็บไซต์นี้ในทางอื่น


14. สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา

14.1. สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้เป็นของ Web Connection ข้อมูลและสื่อทั้งหมด ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ซอฟแวร์ ข้อความ ข้อมูล กราฟิก ภาพ เสียง วิดีโอ เครื่องหมายทางการค้า โลโก้ ไอคอน รหัส HTML และรหัสอื่นๆ บนเว็บไซต์นี้ ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการตีพิมพ์ แก้ไข คัดลอก ทำซ้ำ ทำสำเนาหรือเปลี่ยนแปลงในทางใดก็ตาม ภายนอกพื้นที่ของเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตอย่างชัดเจนจาก Web Connection ก่อน หากคุณละเมิดสิทธิเหล่านี้ Web Connection ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการเรียกร้องทางแพ่ง สำหรับค่าชดเชยเต็มจำนวนที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายหรือการสูญเสียที่ได้รับ การละเมิดเหล่านี้ยังอาจถือเป็นความผิดทางอาญาได้เช่นกัน

14.2. Web Connection และ/หรือบริษัทในเครือเป็นเจ้าของสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาบางอย่าง (“ทรัพย์สินทางปัญญา”) ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ชื่อโดเมน เว็บไซต์ เครื่องหมายทางการค้า เนื้อหา ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายบริการ โลโก้ สัญลักษณ์หรือการออกแบบอื่นๆ ฯลฯ ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงนี้ที่สามารถถูกตีความว่าคุณได้รับใบอนุญาตหรือสิทธิใดๆ ไม่ว่าจะโดยนัยหรือไม่ ในการใช้ ครอบครอง แจกจ่ายหรือปรับเปลี่ยนทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ของ Web Connection นค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ รวมทั้งชื่อ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมาย เครื่องหมายบริการ โลโก้ สัญลักษณ์ หรือการออกแบบอื่นๆ ที่อาจมีเจ้าของหรือได้รับอนุญาตสำหรับการใช้งานโดยบุคคลที่สาม การใช้งานสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามบนเว็บไซต์ จะไม่ถือว่าเป็นการแนะนำหรือการให้การสนับสนุนแก่เว็บไซต์โดยบุคคลที่สาม Web Connection เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เว็บไซต์ และคุณไม่ได้รับอนุญาตที่จะใช้ ครอบครอง แจกจ่าย หรือปรับเปลี่ยนทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ โดยไม่ได้รับการอนุมัติอย่างชัดเจนจาก Web Connection ก่อน

14.3. เว็บไซต์นี้มีทรัพย์สินทางปัญญาของ Web Connection ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อความ ซอฟต์แวร์ ภาพถ่าย กราฟิก วิดีโอ เพลงและเสียง เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เราและผู้ออกใบอนุญาตของเราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และ/หรือสิทธิอื่นๆ สำหรับการเลือก การประสานงาน การจัดและการซ่อมแซมเนื้อหาและเนื้อหาต้นฉบับ คุณต้องไม่แก้ไข ทำซ้ำ คัดลอก ดำเนินการ แสดง เผยแพร่หรือใช้ประโยชน์จากเนื้อหา ในบางส่วนหรือทั้งหมด ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดเจนในข้อกำหนดเหล่านี้

14.4. ซอฟแวร์ที่ใช้สำหรับการให้บริการ ซอฟแวร์ที่ใช้งานบนเว็บไซต์นี้และสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาในเนื้อหาบนเว็บไซต์ เป็นของ Web Connection บริษัทในเครือหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ออกใบอนุญาต ผู้จำหน่าย และผู้ให้บริการเนื้อหา นอกจากที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น Web Connection จะไม่รับผิดชอบต่อทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นของบุคคลที่สาม หรือการละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาที่บุคคลที่สามเป็นเจ้าของ

14.5. คุณสามารถใช้ข้อมูลในเว็บไซต์เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและที่ไม่ใช่การใช้งานเชิงพาณิชย์เท่านั้น คุณไม่สามารถคัดลอก ทำซ้ำ แจกจ่าย ส่งซ้ำ เผยแพร่หรือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อื่นๆ จากการดาวน์โหลดที่คุณทำจากเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น และที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ถึงแม้ว่าคุณจะได้รับอนุญาตตามที่จำเป็นแล้ว คุณไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงหรือทำการลบได้ คุณยอมรับและตกลงในที่นี้ว่าการดาวน์โหลดทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ไม่ได้เป็นการให้สิทธิเหนือทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้กับคุณ

14.6. เราอาจทำการเชื่อมโยงเข้าสู่เว็บไซต์อื่นๆ ที่มีดูแลโดยบุคคลอื่น เมื่อคุณทำการกดที่ลิงก์ คุณแสดง รับทราบและยอมรับว่าการกระทำดังกล่าวคือการกระทำด้วยความสมัครใจของคุณเพื่อดูหรือเข้าเว็บไซต์อื่นๆ ที่ Web Connection ไม่ได้กำกับดูแลหรือรับผิดชอบ

14.7. ในการทำเว็บไซต์ การเตรียมรหัสแหล่งที่มาและการทำการรองรับซอฟต์แวร์ Web Connection สามารถออกใบอนุญาตการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สจากบุคคลที่สามผ่านใบอนุญาตสาธารณะทั่วไปของ General Public Licence (“GPL”) การใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สและสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามใดๆ ที่ทำโดย Web Connection อยู่ภายในใบอนุญาตหรือการอนุมัติที่จำเป็น


15. การเรียกร้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา

15.1. หากมีหลักฐานของการละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของคุณ คุณหรือตัวแทนของคุณ (รวมเรียกว่า “ผู้ส่ง”) อาจทำการแจ้งโดยจะต้องมีข้อมูลต่อไปนี้:

15.1.1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ส่ง

15.1.2. ในกรณีที่ผู้ส่งไม่ได้เป็นเจ้าของสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาหรือเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตแต่เพียงผู้เดียว การแจ้งจะต้องมีชื่อและที่อยู่ของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญานั้นๆ

15.1.3. ในกรณีที่อยู่ของผู้ส่งไม่ได้อยู่ในประเทศไทย ผู้ส่งจะต้องให้ที่อยู่ชั่วคราวในประเทศไทย

15.1.4. หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ส่ง โทรสาร (ถ้ามี) และที่อยู่อีเมล

15.1.5. รายละเอียดที่เพียงพอที่จะพิสูจน์การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงที่อยู่ออนไลน์ของสำเนาอิเล็กทรอนิกส์

15.1.6. คำขอของผู้ส่งในการลบหรือการระงับการเข้าถึงสำเนาอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อมูลฉบับอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นการละเมิด

15.1.7. คำอธิบายที่ระบุว่าผู้ส่งรับรู้ถึงการละเมิดตามที่ระบุไว้ในวรรค (5) ของข้อกำหนดนี้โดยสุจริตจริง

15.1.8. คำอธิบายว่าด้วยข้อมูลที่ให้ไว้ในการแจ้งนี้ถูกต้องแม่นยำ

15.1.9. คำอธิบายว่าผู้ส่ง (ก) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาที่กำลังมีการละเมิดแต่เพียงผู้เดียว หรือ (ข) มีอำนาจตามกฎหมายที่จะดำเนินการแทนเจ้าของหรือผู้ถือสิทธิแต่เพียงผู้เดียว

15.1.10. คำอธิบายว่าผู้ส่งอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทยและการเรียกร้อง ข้อพิพาท การถกเถียง หรือความแตกต่างที่เกิดขึ้นจากการละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด จะถูกส่งไปยังศูนย์ไกล่เกลี่ยแห่งประเทศไทยในขั้นแรก เพื่อการแก้ปัญหาโดยการไกล่เกลี่ยตามกระบวนการการไกล่เกลี่ยที่บังคับใช้ในขณะนั้น ผู้ส่งควรระบุว่าพวกเขาเห็นด้วยกับการมีส่วนร่วมในการไกล่เกลี่ยด้วยเจตนาดีและให้สัญญาในการปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อตกลงที่เกิดขึ้น

15.2. จดหมายต้องลงนามโดยผู้ส่ง และทำการส่งทางไปรษณีย์และอีเมล ตามที่อยู่ด้านล่างนี้:

88/2 หมู่ 5 ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก ตำบลฉลอง อำเภอเมือง ภูเก็ต 83130

15.3. เราจะตรวจสอบและจัดการการแจ้งตามข้อกำหนดข้างต้นและตามกฎหมายของประเทศไทย

15.4. คุณตกลงที่จะชดใช้และปกป้องเราจากการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเป็นผลจากการทุจริต ปลอมแปลง หรือข้อกล่าวหาที่เป็นเท็จเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา


16. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

16.1. ภายใต้ขอบเขตตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต คุณยืนยันและยอมรับตามข้อตกลงดังต่อไปนี้:

16.1.1. การบริการและเนื้อหาของเว็บไซต์นี้มีให้ “ตามสภาพที่เป็น” และ “ตามที่มี” เราขอกล่าวอย่างชัดแจ้งว่าเราไม่ได้ทำให้การรับประกันหรือรับรองใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เกี่ยวกับความสามารถในการซื้อขายของสินค้าหรือบริการ หรือความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์และบริการที่เราให้สำหรับวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงและต่อการไม่เกิดการละเมิด ตามที่เหมาะสม

16.1.2. เราไม่รับประกันว่า: (ก) การใช้งาน บริการและคุณสมบัติของการรักษาความปลอดภัยที่มีในเว็บไซต์นี้จะปราศจากการหยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด (ข) ข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลวจะถูกซ่อมแซม หรือ (ค) เว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์จะให้บริการที่ไม่มีไวรัส มัลแวร์หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตราย

16.1.3. เราไม่รับประกันความแม่นยำ ความถูกต้อง ความสมบูรณ์หรือคุณภาพของเนื้อหา เว็บไซต์หรือทรัพยากรที่มีบนและจากเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันว่าเนื้อหา เว็บไซต์หรือทรัพยากรเป็นอิสระจากแหล่งข้อมูลใดๆ ที่ เป็นอันตราย ที่ไม่เหมาะสมหรือก่อเกิดความขัดแย้ง

16.1.4. สื่อใดๆ ที่ดาวน์โหลดหรือได้รับมาทางอื่นผ่านการใช้บริการนี้เป็นความรับผิดชอบและความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว คุณจะสมัครใจรับความเสี่ยงดังกล่าวและคุณจะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ของคุณหรือการสูญเสียข้อมูลที่เกิดจากการดาวน์โหลดสื่อใดๆ ที่มีให้ทั้งหมด


17. ข้อจำกัดความรับผิด

17.1. โดยปราศจากความสูญเสียสิทธิใดๆ ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ ความรับผิดของแต่ละฝ่ายมีข้อจำกัดและยกเว้นในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตตามกฎหมาย เช่น การบาดเจ็บส่วนบุคคลและการเสียชีวิต เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์นี้หรือการใช้การเชื่อมโยงในเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายพิเศษ ที่เกิดโดยอุบัติเหตุ ที่เป็นการลงโทษหรือเป็นผลมาจากเหตุอื่นหรือการสูญเสียทางเศรษฐกิจอื่นๆ แม้ว่าเราจะได้รับทราบถึงโอกาสในการเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายก็ตาม วิธีแก้ไขเดียวสำหรับคุณคือการยุติการใช้เว็บไซต์นี้


18. การชดใช้

18.1. คุณตกลงที่จะชดใช้และปกป้อง Web Connection และลูกจ้าง บริษัทในเครือ พนักงานและคู่ค้า จากและเกี่ยวเนื่องกับการกล่าวอ้าง การเรียกร้อง ความรับผิดชอบ ความเสียหายหรือการสูญเสีย รวมทั้งค่าธรรมเนียมตามกฎหมายที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการเรียกร้องของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับ (ก) การใช้งานเว็บไซต์ (ข) เนื้อหาที่ให้ ได้รับหรือเข้าถึงผ่านทางเว็บไซต์นี้ (ค) การละเมิดข้อกำหนดของคุณ (ง) การละเมิดสิทธิหรือภาระหน้าที่อื่นๆ และ/หรือ (จ) การกระทำหรือการละเลยใดๆ โดยคุณ ไม่ว่าจะประมาท ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรืออื่นๆ


19. การเชื่อมโยงและเนื้อหาของบุคคลที่สาม

19.1. เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ Web Connection เราไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์หรือการเชื่อมโยงเหล่านั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือความเป็นส่วนตัว หรือกิจกรรมอื่นๆ ของเว็บไซต์ดังกล่าว เราหรือบุคคลที่สามอื่นๆ อาจอัพโหลดผลการค้นหาอัตโนมัติหรือให้การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ เราเปิดโอกาสให้บุคคลที่สามส่งมอบ โหลด ส่งหรือให้ข้อมูล ข้อความ ภาพ เสียง กราฟิก วิดีโอ ข้อความ ความคิดเห็นหรือสื่ออื่นๆ (“เนื้อหา”) ผ่านทางเว็บไซต์นี้ เราไม่ได้ตรวจสอบและ/หรือไม่ได้มีการควบคุมเว็บไซต์ แหล่งที่มาและเนื้อหา คุณยอมรับว่าเราจะไม่รับผิดชอบสำหรับเนื้อหาหรือความพร้อมของเว็บไซต์และทรัพยากรต่างๆ ดังกล่าว และเราไม่ได้ให้การรับรองหรือแนะนำ และจะไม่รับผิดชอบสำหรับที่มาของเว็บไซต์หรือเนื้อหา คุณตกลงที่จะปลดปล่อยเราจากและเกี่ยวกับความรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย การสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ทั้งหมด ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ที่เกิดหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือบัญชีสำหรับเนื้อหา เว็บไซต์หรือทรัพยากร


20. การยุติ

20.1. Web Connection มีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวอย่างเต็มที่ในการทำการเปลี่ยนแปลง เลื่อน ยุติหรือหยุดเว็บไซต์นี้และ/หรือส่วนหนึ่งของเว็บไซต์รวมถึงบริการหรือสินค้าที่มีในเว็บไซต์นี้ และ/หรือการใช้งานเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ ในเวลาก็ตาม ด้วยเหตุผลใดก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

20.2. ในกรณีที่มีการยุติ คุณยังคงผูกพันตามข้อผูกพันในข้อกำหนดเหล่านี้ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การรับประกัน การชดใช้ การสละสิทธิ์และข้อจำกัดของความรับผิดชอบที่คุณได้ตกลงยอมรับ

20.3. Web Connection จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามสำหรับการยุติหรือระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณ


21. ความเป็นส่วนตัว

21.1. Web Connection เล็งเห็นความสำคัญของการรักษาความลับของผู้ใช้ Web Connection จะพยายามที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายการป้องกันข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เมื่อทำการดำเนินการตามพันธกรณีของตนภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ เอกสารนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แยกต่างหาก มีคำอธิบายสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบของ Web Connection และผู้ใช้งานเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว สามารถอ่านได้ที่ https://market.webconnection.asia/privacy-policy/


22. กฎหมายที่ใช้บังคับ

22.1. ข้อกำหนดเหล่านี้จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์แต่เพียงผู้เดียว


23. การแก้ไขข้อพิพาท

23.1. ในกรณีที่มีข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ ทั้งสองฝ่ายจะเริ่มด้วยการหารือตามเจตนาดี เพื่อทำการตกลงวิธีแก้ไขอย่างเป็นมิตรภายในหกสิบ (60) วันนับจากวันที่แจ้งข้อพิพาท แต่ถ้าข้อพิพาทดังกล่าวไม่สามารถตกลงผ่านการหารือซึ่งกันและกันได้ภายในหกสิบ (60) วัน ข้อพิพาทจะถูกส่งไปที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยของประเทศไทย ตามขั้นตอนการไกล่เกลี่ยที่มีผลบังคับใช้ในเวลานั้น หากข้อพิพาทที่ยังคงไม่ได้รับการแก้ไข ก็จะถูกส่งไปยังเขตอำนาจของศาลของประเทศไทย


24. ข้อมูลทั่วไป

24.1. ข้อกำหนดเหล่านี้จะถือเป็นข้อตกลงและความเข้าใจทั้งหมดระหว่างคุณและ Web Connection ในเรื่องดังกล่าว และจะแทนที่ข้อตกลงก่อนหน้านี้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางวาจา ระหว่างคุณและ Web Connection เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

24.2. เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดข้อสงสัย Web Connection ไม่ได้มีการจัดการหรือควบคุมผู้ขาย

24.3. ถ้าคุณใช้เว็บไซต์เพื่อหรือในนามของบุคคลที่สาม (“บุคคลที่สาม”) เช่น สมาชิกในครอบครัวหรือผู้ร่วมเดินทาง คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความผิดพลาดใดๆ ที่เกิดขึ้นจากไม่ความถูกต้องของข้อมูลที่ให้เกี่ยวกับการใช้งานดังกล่าว นอกจากนี้คุณจะต้องแจ้งให้บุคคลที่สามทราบถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เมื่อมีการใช้เว็บไซต์เพื่อหรือในนามของบุคคลที่สาม คุณยินยอมที่จะชดใช้และปกป้อง Web Connection จากความอันตรายใดๆ ที่เกิดจากและเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบ ความสูญเสีย ความเสียหาย การฟ้องร้องและการเรียกร้องใดๆ ทั้งหมด รวมทั้งค่าธรรมเนียมตามกฎหมายที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้หรือความประมาทโดยคุณและ/หรือบุคคลที่สาม

24.4. ข้อกำหนดเหล่านี้เขียนขึ้นในภาษาอังกฤษ การแปลเป็นภาษาอื่นใดนั้น ทำขึ้นเพื่อความสะดวกและการให้ข้อมูลเท่านั้น ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปลใดๆ จะยึดถือข้อมูลในฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก หัวข้อในข้อตกลงนี้ถูกแทรกไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้นและจะไม่มีผลกระทบต่อการตีความหรือการสร้างข้อกำหนดนี้

24.5. ในกรณีที่บทบัญญัติใดๆ ถูกตัดสินว่าไม่มีผลบังคับใช้หรือเป็นโมฆะ โดยศาลที่มีเขตอำนาจที่สมควรใดๆ บทบัญญัติดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการตัดสินดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องและการบังคับใช้ของบทบัญญัติที่เหลืออื่นๆ บทบัญญัติที่ถูกตัดจะถูกแทนที่ด้วยบทบัญญัติที่มีความใกล้เคียงการใช้ถ้อยคำและความตั้งใจเดิมให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

24.6. ความล้มเหลวของฝ่ายใดในการบังคับใช้บทบัญญัติของข้อกำหนดเหล่านี้ในเวลาใดก็ตามจะไม่ถูกตีความว่าเป็นการสละสิทธิของแต่ละฝ่ายในการบังคับใช้การฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าวหรือบทบัญญัติอื่นใดในข้อกำหนดเหล่านี้หรือเป็นการสละสิทธิ์การละเมิดใดๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่สำเร็จหรือที่ตามมาของบทบัญญัติใดหรือบทบัญญัติอื่นๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้

24.7. คุณไม่สามารถมอบหมายหรือโอนสิทธิหรือหน้าที่ของคุณภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรของเราก่อน

24.8. เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยกเลิกข้อกำหนด (หรือบางส่วนของข้อกำหนด) ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เราอาจแก้ไขข้อกำหนดได้ตลอดเวลาโดยทำการแจ้งข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงแล้วบนเว็บไซต์ ข้อกำหนดล่าสุดจะแทนที่ข้อกำหนดก่อนหน้านี้ทั้งหมด

24.9. ยกเว้นในกรณีที่มีการระบุไว้อย่างชัดแจ้ง ไม่มีส่วนใดในสัญญาฉบับนี้ที่มีจุดมุ่งหมายที่จะให้สิทธิแก่บุคคลที่สามใดๆ ในการบังคับใช้ข้อกำหนดใดๆ หรือให้ผลประโยชน์ใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้แก่บุคคลที่สาม การประยุกต์ใช้พระราชบัญญัติการทำสัญญา (สิทธิของบุคคลที่สาม) (Cap. 53B) และการตรากฎหมายใหม่ใดๆ ได้รับการยกเว้นอย่างชัดแจ้ง

24.10. การแจ้งที่เกิดขึ้นตามข้อกำหนดเหล่านี้จะถือว่าได้ทำการแจ้งอย่างเพียงพอหากทำเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือบริการจัดส่งที่มีการบันทึกหรือเทียบเท่าให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง (ตามที่อยู่ลงทะเบียนของเราหรือตามที่แจ้งเป็นอย่างอื่น)


25. เหตุสุดวิสัย

25.1. Web Connection จะไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับการไม่ปฏิบัติตามหรือการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ เช่นความล้มเหลวในการทำธุรกรรม การจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์หรือความเสียหายหรือเป็นอันตรายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้ที่เกิดจากการกระทำหรือสภาวะใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามที่สมเหตุผลของคุณหรือเรา (“เหตุการณ์เหตุสุดวิสัย”) เหตุการณ์เหตุสุดวิสัย รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะภัย พิบัติทางธรรมชาติ (น้ำท่วม แผ่นดินไหว) การแพร่ระบาดของโรค การจลาจล การประกาศสงคราม สงคราม การดำเนินการทางทหาร การก่อการร้าย การห้ามส่งสินค้า การคว่ำบาตร การเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือข้อบังคับ ฟ้าผ่า พายุเฮอริเคน/ไต้ฝุ่น/ไซโคลน การนัดหยุดงานแรงงาน การประท้วง การล้มละลายหรือการขาดสภาพคล่องของสายการบินหรือโรงแรม และอื่นๆ

25.2. Web Connection จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากวิธีการใดๆ ต่อฝ่ายใดๆ หาก Web Connection ไม่สามารถดำเนินการสั่งซื้อของคุณเนื่องจากเหตุการณ์เหตุสุดวิสัย